Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím portálu Fan-store umístěného na webovém rozhraní www.fan-storetickets.sk. Webové rozhraní provozuje naše společnost

Fan - store company s.r.o., se sídlem Ostrava - Hrabová, Klasná 959/19a, PSČ 72000,

IČ: 45352844,

DIČ: CZ45352844,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 39015

Adresa pro doručování: Fan-store company s.r.o., Klasná 19A, 720 00  Ostrava

Telefonní číslo:  +420 608 928 445

Kontaktní e-mail:  obchod@fan-store.cz

(dále jen „my“ nebo „naše společnost“).

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Definice

V těchto obchodních podmínkách mají níže uvedené pojmy následující význam:

 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky;
 • poskytovateli se rozumí osoby, které prostřednictvím webového rozhraní nabízí vstupenky nebo zájezd;
 • smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Vámi a poskytovateli na webovém rozhraní;
 • voucher je doklad o zakoupení vstupenky, který se považuje za vstupenku do doby, než Vám bude vstupenka doručena;
 • vstupenka je doklad, který Vás opravňuje ke vstupu na konkrétní akci (cestovní náklady ani náklady na ubytování nejsou součástí vstupenky);
 • zájezdem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí kterákoli služba cestovního ruchu, zejména doprava, ubytování a stravování (vstupenky na akce nejsou součástí ceny zájezdu a je nutné zakoupit je zvlášť);
 • zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Vstupenky a zájezdy Vám na webovém rozhraní nabízí poskytovatelé, nikoli naše společnost. Naše společnost na webovém rozhraní zajišťuje prodej vstupenek a zájezdů poskytovatelů, a to na základě smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovateli. V rozsahu smlouvy uzavřené mezi námi a poskytovateli jednáme v zastoupení poskytovatelů a na jejich účet, zveřejňujeme informace o zájezdech a vstupenkách dle pokynů poskytovatelů a zajišťujeme poskytovatelům zaplacení kupní ceny. Smlouvu uzavíráte přímo s poskytovateli, kteří jsou uvedeni v rámci popisu jednotlivých vstupenek nebo zájezdů , a nikoli s naší společností. Naše společnost není stranou této smlouvy a nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností, které smluvním stranám z této smlouvy vyplývají a ani za případnou újmu způsobenou touto smlouvou.

Upozorňujeme, že smluvní vztah mezi Vámi a poskytovateli se může řídit obchodními podmínkami poskytovatelů. S obchodními podmínkami poskytovatelů, se kterými uzavíráte smlouvu, jste povinni se seznámit. 

http://www.gpformule1.cz/dokumenty2

1.2. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží nebo služby kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání . V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. 

1.3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva? 

Jako spotřebitel máte především:

 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy  (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy  (článek 8.3 těchto obchodních podmínek).

1.4. Čím se řídí náš právní vztah?

Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • v otázkách zde neupravených také občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se tento vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.  

1.5. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete , že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

2. SMLOUVA

Na webovém rozhraní nakupujete vstupenky a zájezdy od poskytovatelů. Na webovém rozhraní je uveden seznam vstupenek a zájezdů, včetně uvedení poskytovatele a stručného popisu obsahu zájezdů a vstupenek. Uvedené ceny  za vstupenky a zájezdy jsou včetně veškerých daní, cel a poplatků. Prezentace vstupenek nebo služeb poskytovatelů je informativního charakteru, a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky. 

2.1. Jak podat objednávku

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme. 

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaných vstupenek nebo zájezdu, počet kusů vstupenek, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před odesláním objednávky zkontrolujte zadané údaje, po stisknutí tlačítka „VYTVOŘIT OBJEDNÁVKU“ bude již Vaše objednávka závazná Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky budete informováni. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžete být kontaktováni za účelem jejího ověření. Neověřená objednávka může být odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.2.2

2.2. Kdy je tedy smlouva uzavřena? 

Smlouva mezi Vámi a poskytovatelem je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu, nebo dojde v případě vstupenek k jejich převzetí a v případě zájezdu k poskytnutí plnění (podle toho, co nastane dříve).

Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí informace o obdržení objednávky dle článku 2.1. těchto podmínek (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně. 

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní. 

2.3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, která doposud nebyla přijata (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky podle článku 2.2. těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem.   Všechny přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě.

2.4. Může se cena na webovém rozhranní měnit?

Ceny prezentovaných vstupenek a zájezdů a ceny za dopravu zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny vstupenek nebo zájezdů nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

Pokud cena vstupenek nebo zájezdu uvedená na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, není poskytovatel povinen smlouvu uzavřít .

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím podle článku 2.2. těchto obchodních podmínek. 

2.5. Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?

V případě dotazu k obchodním podmínkám nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.

2.6. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít? 

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • v hotovosti poštovní poukázkou nebo při osobním odběru;
 • v hotovosti složením kupní ceny na bankovní účet;
 • bezhotovostně před dodáním vstupenek nebo poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky). 

Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní .

Některé způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

3.2. Kdy nastane splatnost ceny?

V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí vstupenek nebo zaplacení zájezdu. V případě bezhotovostní platby před dodáním vstupenek nebo poskytnutím služby je cena splatná do pěti  dnů od přijetí objednávky dle článku 2.2. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

3.3. V jaké měně můžete platit?

Platba je možná v českých korunách (Kč).

3.4. Kdy můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem? 

Zálohu na kupní cenu můžeme požadovat především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000 Kč .

Dále jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny vstupenek před jejich odesláním nebo předáním nebo celé ceny zájezdu před poskytnutím plnění (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

 

4. DODACÍ PODMÍNKY VSTUPENEK

4.1. Jak Vám budou vstupenky dodány?

Způsoby dodání vstupenek jsou uvedené na webovém rozhraní . Konkrétní způsob dodání vstupenek můžete zvolit v objednávce. Pokud žádný způsob dopravy nezvolíte, může ho určit poskytovatel.

4.2.Jaké jsou náklady na dodání vstupenek?

Náklady na dodání vstupenek závisí vždy na ceníku zvoleného dopravce. Aktuální náklady na dodání vstupenek jsou uvedeny na webovém rozhraní .

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

4.3. Kdy Vám budou vstupenky dodány?

Po uhrazení ceny vstupenek a potvrzení rezervace Vašich vstupenek poskytovatelem Vám bude odeslán voucher, který je platný do doby, než Vám budou doručeny originální vstupenky. Vstupenky Vám budou doručeny zpravidla 2 týdny před konáním akce, nejpozději však 5 dní  před konáním akce.

Dodáním vstupenek podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy jsou Vám vstupenky doručeny. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít vstupenky, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti poskytovatelů dodat Vám vstupenky, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

4.4. Jak postupovat při převzetí vstupenek?

Při převzetí vstupenky zkontrolujte neporušenost obalu vstupenky. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí vstupenky.

Okamžikem převzetí vstupenky (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost vstupenky převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu vstupenky.

4.5. Co se stane v případě, že vstupenky nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno vstupenky doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že vstupenky bezdůvodně nepřevezmete, má poskytovatel nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním vstupenek.  

Dále má poskytovatel v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

4.6. Jak a kdy Vám bude poskytnut zájezd?

Zájezd Vám bude poskytnut způsobem uvedeným na webovém rozhraní. Prosíme, vezměte na vědomí, že nejsme smluvní stranou smlouvy uzavřené mezi Vámi a poskytovatelem.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Vezměte na vědomí, že zakoupené vstupenky nelze vrátit. V souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud jsou tato plnění poskytována v určeném termínu.

5.2. Odstoupení od smlouvy o zájezdu

Před zahájením zájezdu můžete od smlouvy odstoupit. Odstoupíte-li od smlouvy z jiných důvodů, než je porušení povinnosti poskytovatele, jste povinni zaplatit poskytovateli odstupné dle jeho obchodních podmínek.  

V případě odstoupení od smlouvy o zájezdu se postupuje dle obchodních podmínek a storno podmínek poskytovatele.

5.3.Kdy může odstoupit od smlouvy poskytovatel?

Poskytovatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena (článek 2.4. těchto obchodních podmínek);
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním;
 • v případě zájezdu může poskytovatel odstoupit od smlouvy v případě Vašeho porušení povinností ze smlouvy o zájezdu.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budete o odstoupení od smlouvy neprodleně informováni. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, bude Vám přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze Vám budou vráceny do pěti  dnů od odstoupení od smlouvy.

Pokud poskytovatel odstoupil od smlouvy z důvodu Vašeho porušení povinnosti zákazníka, má nárok na odstupné dle jeho obchodních podmínek.

 

6. REKLAMACE

Reklamaci vstupenek a zájezdu uplatněte u poskytovatelů dle jejich reklamačních podmínek. Reklamaci vstupenek můžete uplatnit také u nás; budeme ji řešit buď sami, nebo ji předáme k řešení poskytovateli. Takto uplatněné reklamace se řídi tímto článkem.

Po doručení vstupenek jste povinni neprodleně zkontrolovat jejich správnost a úplnost (a to především datum konání akce, název, místo a čas konání, počet vstupenek a další). V případě, že jste obdrželi jinou vstupenku, než byla uvedena ve Vaší objednávce, oznamte nám nebo poskytovateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu.

Reklamaci obsahu vstupenek (a to zejména tiskových chyb a nesprávných údajů uvedených na vstupenkách) řešíme okamžitě, dle informací, které nám poskytnou poskytovatelé. Nejpozději bude Vaše reklamace vyřešena do 30 dnů od jejího uplatnění.

V případě ztráty, poškození nebo zničení vstupenky Vám nová vstupenka nebude poskytnuta.

Přerušení provozu webového rozhraní z technických nebo jiných příčin není důvodem pro reklamaci.

Neneseme žádnou odpovědnost za kvalitu plnění, které je Vám poskytnuto poskytovateli.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K činnosti jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 8.1. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování , ani žádné takové nedodržujeme.

8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/)  za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.  Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

8.4. Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 9. 3. 2016 

 
 
Napište nám

Jméno *
E-mail *
Telefon
Zde napište váš dotaz *
Zabezpečení: Kolik měsíců má rok? *